Company Mail

Hylix Wu (Executive Director) hylix.wu@zhongtiancp.com

Sherry Xiao (Sales Manager) sherry@zhongtiancp.com

Zeal Wu (Sales Manager) zeal@zhongtiancp.com

Bonnie Chan (Sales Manager) bonnie@zhongtiancp.com

Rocky Zhu (Sales Manager) rocky@zhongtiancp.com

Amy (Sales Assistant) amy@zhongtiancp.com

Sue (Sales Assistant) sue@zhongtiancp.com

Sunny (Sales Assistant) sunny@zhongtiancp.com 


Tel:0086 20 31163668

Fax:0086 20 31162586

Company address: No.6,Xihuan Road,Panyu,Guangzhou, China

Post code:511400